Wspierają nas
Patronat medialny
Patronat medialny

Regulamin konferencji Dynamics Business Forum 2024 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w serii stacjonarnych konferencji Dynamics Business Forum, organizowanych przez firmę IT.integro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. 
 1. Dynamics Business Forum to cykl pięciu spotkań odbywających się w: 
 • Warszawie (09.04.2024) w hotelu Radisson Collection, 
 • Gdańsku (10.04.2024) w hotelu Grano, 
 • Poznaniu (16.04.2024) w Concordia Design, 
 • Wrocławiu (17.04.2024) w Concordia Design, 
 • Krakowie (18.04.2024) w Hotelu Starym. 
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany dat, godzin lub miejsc poszczególnych konferencji. 
 1. Konferencja adresowana jest do przedstawicieli firm poszukujących rozwiązań biznesowych, z wyłączeniem partnerów Microsoft, firm IT oraz firm wdrażających systemy ERP, CRM i inne oprogramowanie informatyczne. 
 1. Udział w konferencji jest bezpłatny. 
 1. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się na stronie internetowej pod adresem: www.dynamicsbusinessforum.pl 

§ 2 Definicje 

Jeśli w treści Regulaminu wprost nie zastrzeżono odmiennie, poniżej wyszczególnionym pojęciom nadano następujące znaczenie: 

 1. Regulamin – oznacza niniejszy dokument zawierający zbiór zasad i warunków uczestnictwa w Konferencji, dostępny na stronie internetowej pod adresem www.dynamicsbusinessforum.pl 
 1. Konferencja – oznacza serię stacjonarnych spotkań Dynamics Business Forum organizowanych w różnych miastach Polski.  
 1. Organizator – IT.integro sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Ząbkowickiej 12, 60-166 Poznań. 
 1. Rejestracja – zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa danej osoby fizycznej w Konferencji za pośrednictwem wypełnionego Formularza rejestracyjnego. 
 1. Formularz rejestracyjny – formularz dostępny pod adresem www.dynamicsbusinessforum.pl 
 1. Potwierdzenie zgłoszenia – komunikat wysłany przez Organizatora na adres poczty elektronicznej podany przez Uczestnika w czasie Rejestracji 
 1. Uczestnik – osoba fizyczna reprezentujący firmę, zarejestrowana do udziału w Konferencji 

§ 3 Warunki uczestnictwa 

 1. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.dynamicsbusinessforum.pl 
 1. W celu dokonania Rejestracji, Uczestnik na stronie internetowej www.dynamicsbusinessforum.pl powinien wypełnić i wysłać Formularz rejestracyjny, podając dane Uczestnika, tj. imię, nazwisko, nazwę firmy, adres mailowy oraz numer telefonu. 
 1. Procedura potwierdzenia lub odrzucenia rejestracji. Niezwłocznie po dokonaniu przez Uczestnika wypełnienia Formularza rejestracyjnego na Dynamics Business Forum, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od momentu jego przesłania, Organizator wyśle na adres e-mail podany przez Uczestnika wiadomość elektroniczną, która będzie zawierać decyzję o przyjęciu jego udziału w Konferencji lub o odrzuceniu jego zgłoszenia. Decyzja o odrzuceniu zgłoszenia zostanie podjęta na podstawie kryteriów określonych w punktach 4 i 5 niniejszego Regulaminu.
 1. Z udziału w Konferencji wykluczeni są partnerzy Microsoft oraz inne firmy z obszaru IT.
 2. W Konferencji może wziąć udział jednorazowo maksymalnie 3 pracowników z jednej firmy.
 1. Organizator ma prawo odmówić udziału w Konferencji bez podania przyczyny. 

§ 4 Zmiany w programie Konferencji 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Konferencji, tj. m.in. osób prelegentów, tematów i godzin prelekcji. 
 2. Organizator poinformuje Uczestnika o zmianach, o których mowa w pkt. 1 za pomocą komunikatów dostępnych na stronie internetowej Konferencji, a także poprzez wiadomość wysłaną na adres mailowy wskazany przy Rejestracji. 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji w terminie do dnia zakończenia Konferencji. 

§ 5 Obowiązki uczestników 

 1. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. 

§ 6 Nagrywanie i fotografowanie

 1. Wizerunek uczestnika konferencji Dynamics Business Forum będzie podczas wydarzenia nagrywany oraz rejestrowany. Dotyczy to materiałów audio i video oraz fotografowania podczas trwania wydarzenia.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów audio, wideo i fotograficznych z konferencji we własnych celach dokumentacyjnych, promocyjnych oraz informacyjnych. Celem jest marketing bezpośredni Administratora jako jego Prawnie uzasadniony interes.
 1. Uczestnicy nie mają prawa do wynagrodzenia ani innych roszczeń w związku z wykorzystaniem ich wizerunku w materiałach powstałych podczas konferencji. 

§ 7 Klauzula informacyjna 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest IT.integro sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Ząbkowickiej 12, 60-166 Poznań. 
 2. Dokonując Rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych i ich przekazywanie osobom trzecim w celu przeprowadzenia Konferencji, w tym do stworzenia listy Uczestników. W przypadku, gdy dokonującym Rejestracji nie jest Uczestnik, również wyraża on zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. 
 3. Dane osobowe Uczestników mogą być przetwarzane również na podstawie ich zgody do celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych Organizatora. 
 4. Dokonując Rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną w celach związanych z przeprowadzeniem Konferencji. 
 5. Podmiotom danych przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia, prawie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawie do ich przenoszenia, a także prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 6. Dane będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i nie będą przekazane do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy). 
 7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konferencji. 
 8. Organizator przyjął i przestrzega polityki bezpieczeństwa. 
 9. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych są dostępne pod adresem: Polityka prywatności – Dynamics Business Forum

§ 8 Postanowienia końcowe 

1. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji oznacza akceptację postanowień Regulaminu. 

2. Szczegółowy program Konferencji umieszczony jest na stronie internetowej Konferencji www.dynamicsbusinessforum.pl. 

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej www.dynamicsbusinessforum.pl  

6. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu.  

Kontakt